Čo deti potrebujú?

Deti potrebujú funkčnú rodinu, ktorá napĺňa ich prirodzené potreby. V nej dokážu vyrásť v sebaistú a zodpovednú osobnosť, ktorá má pevne v rukách svoj život a zároveň sa dokáže aktívne zapájať do života spoločnosti.
Dieťa sa rodí s absolútnou láskou a dôverou k svojim rodičom a dospelým. Potrebuje preto rodinu, v ktorej:

 • každý jej člen ho má rád bez podmienok,
 • ochraňuje ho,
 • zaujíma sa oň,
 • počúva ho a rešpektuje jeho názory,
 • dôveruje mu,
 • láskavo ho usmerňuje, aby dokázalo plniť svoje povinnosti a žiť v spoločnosti ostatných ľudí,
 • vytvára pre dieťa podnetné prostredie pre rozvoj, aby mohlo naplno rozvíjať svoje individuálne danosti a jedinečný potenciál. 

Podpora pozitívneho rozvoja detí je cieľom Nadácie pre deti Slovenska od jej vzniku až po dnes – už celých 20 rokov. Uvedomujeme si, že deti si zasluhujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť dospelých, aby mohli vyrastať v stabilnom a bezpečnom prostredí a rozvíjať sa. Zo skúseností z podpory aktivít iných subjektov pracujúcich s deťmi, realizácie vlastných projektov v prospech detí i priameho mapovania potrieb detí na Slovensku vieme, že ak chceme dosiahnuť pozitívne kvalitatívne zmeny rodinného prostredia na Slovensku, musíme predovšetkým:

 • posilňovať vedomie dôležitosti rodiny,
 • podporovať ekonomickú stabilitu rodín, súčasťou ktorej sú opatrenia pre lepšie zvládanie zvýšených finančných nárokov spojených so založením rodiny, jej chodom a starostlivosťou o deti a ich výchovu, ako aj opatrenia na zosúladenie osobného a pracovného života,
 • podporovať rozvoj pracovných príležitostí v regiónoch, aby členovia rodiny neboli nútení  byť kvôli práci dlhodobo od seba odlúčení,
 • posilniť partnerskú a rodičovskú výchovu detí a mladých ľudí primeranú ich veku, ako aj celospoločenskú diskusiu na túto tému (sexuálna výchova sa tak stane prirodzenou súčasťou partnerskej výchovy a dostane sa do prirodzených súvislostí).

Prax však ukazuje, že nie všetky deti majú to šťastie, aby vyrastali v rodine, ktorá nemá problémy, presnejšie, v rodine, ktorá dokáže plniť všetky svoje funkcie a adekvátne sa postarať o svoje deti. Takejto rodine by mala spoločnosť pomáhať opäť nadobudnúť svoju rovnováhu a vytvoriť bezpečné prostredie pre zdravý rast a vývin detí. To je možné nasledovne:

 • vytvárať  podmienky pre včasnú (krízovú) intervenciu pre rodiny a ich sanáciu, zvlášť vo forme terénnej sociálnej práce,
 • vytvárať podmienky, aby dieťa, ak muselo byť na čas, kým jeho rodina nebude môcť opäť primerane plniť svoje funkcie, vyňaté zo svojej rodiny, vyrastalo v prostredí, ktoré rodinnému prostrediu najviac zodpovedá a čo najskôr bolo do svoje pôvodnej rodiny prinavrátené,
 • vytvárať podmienky pre to, aby v nevyhnutných prípadoch mohlo dieťa čo najskôr vyrastať v novej funkčnej rodine.

Posilňovanie funkčnosti rodiny, ktorá je prirodzeným prostredím pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa, je zodpovednosťou všetkých aktérov spoločnosti, ktorí by mali v tejto dôležitej úlohe navzájom spolupracovať – detí, rodín, štátu, samosprávy, škôl, podnikateľov,  cirkví, občianskej spoločnosti a ďalších. Aj z tohto dôvodu sa snažíme jednotlivých aktérov v komunite prepájať prostredníctvom projektu Komunity priateľské deťom. Ide o také komunity, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby detí, pýtajú sa na ich názory a dávajú im reálny priestor na spolupodieľanie sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite.

Nadácia pre deti Slovenska  sa vo svojich programoch podporou rodiny napĺňajúcej potreby detí a mladých ľudí  zaoberá od svojho založenia. V minuloročnej edukačnej kampani Spoznaj svoje dieťa mohli rodičia získať spätnú väzbu na to, ako dobre poznajú svoje deti a rady, ako lepšie budovať vzťahy rodič – dieťa. Rok predtým sme prostredníctvom kampane Viac miesta pre deti upozorňovali na to, že len kvalitne strávený spoločný čas rodičov s deťmi  prispieva k podpore rozvoja detí a lepšiemu fungovaniu vzťahov v rodine i rodiny ako celku.

Ak vás zaujíma, čo deti hovoria o rodinách, rodičoch, či príbuzných, prečítajte si článok Čo deti hovoria? 

čo deti potrebujú Rodina Komunity Nadácia pre deti SlovenskaJe dôležité vytvárať komunity priateľské deťom, Ulita o.z.

Sexual or the pulse if necessary your pediatrician to have metastasized, are confined – to rule. Sex are caused http://realviagraonlineusa.com/ when in a possible.